ČŠI logo        MŠMT logo

vvd

Česká školní inspekce na základě svých zjištění a závěrů z různých typů národních i mezinárodních hodnoticích aktivit připravuje a k dalšímu využití zpřístupňuje relevantní data a informace o vzdělávání v České republice. Ve svých výstupech usiluje o pohled na vzdělávací témata optikou situace v jednotlivých územích, a to v širším kontextu vzdělávacích souvislostí a faktorů, které vzdělávání ovlivňují. Cílem České školní inspekce je nabídnout veřejnosti zajímavý nástroj využitelný při podpoře vzdělávání v České republice a při snahách o kontinuální zvyšování jeho kvality a efektivity ve vztahu ke všem relevantním souvislostem.

Platforma vzdelavanivdatech.cz je koncipována jako celoresortní nástroj pro prezentaci důležitých vizualizovaných dat a zjištění různého charakteru, kterými resort školství, mládeže a tělovýchovy disponuje. Postupně tak vedle dat a zjištění České školní inspekce budou v mapách přibývat další vizualizovaná data a zjištění pocházející jak ze zdrojů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak ze zdrojů dalších organizací v jeho působnosti.


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ 2024 – průměrný bodový zisk přijatých uchazečů v JPZ (1. kolo, dle kraje sídla školy)

Změna ve způsobu podávání přihlášek na střední školy v roce 2024 spojená s možností podávat přihlášky elektronicky prostřednictvím systému DiPSy (CERMAT), který uchovává také údaje o přijatých uchazečích, umožňuje prezentaci vybraných dat a informací týkajících se podaných přihlášek pomocí různých vizualizací. Díky této vizualizaci je možné seznámit se s nabízenou kapacitou jednotlivých oborů konkrétní střední školy v porovnání s počtem přihlášek, které byly uchazeči podány, a to za 1. i 2. kolo přijímacího řízení. Pro 1. kolo jsou doplněny i počty přijatých žáků.PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ 2024 – průměrný bodový zisk přijatých uchazečů v JPZ (1. kolo, dle kraje sídla školy)

Následující vizualizace umožňuje identifikovat krajské rozdíly průměrného bodového zisku přijatých uchazečů (ke studiu jednotlivých oborů) v testech jednotné přijímací zkoušky (český jazyk, matematika).PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA SŠ 2024 – podíly přijatých dle priorit (1. kolo, denní forma, dle kraje sídla školy)

Další vizualizace nabízí přehled počtů a podílů přijatých uchazečů po jednotlivých oborech v jednotlivých regionech a v kontextu tří priorit, ve kterých uchazeči podávali přihlášky.PŘIHLÁŠKY NA SŠ 2024 - nabízené kapacity a počty přihlášek v jednotlivých krajích

Zajímavý pohled na počty podaných přihlášek s ohledem na kapacity oborů středních škol nabízí zobrazení za jednotlivé kraje. Skupiny oborů středního vzdělávání jsou zde propojeny s nabízenými kapacitami a ty jsou porovnávány s počty přihlášek podaných do těchto oborů. I v této části je samozřejmě možné využívat filtrace, např. podle prioritizace oborů uchazeči, která je rovněž novinkou v rámci přijímacího řízení.Kompletní zdrojová data k této tematice, zpracovaná v přehledném formátu a umožňující snadné filtrování výběrů dle vlastních kritérií, naleznete v následujícím souboru. Současně je možné pro analytickou činnost využít i některé další předpřipravené datové sestavy.


ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH


Čtenář a uživatel zde najde nejen velké množství jevů zobrazených v mapách, kdy intenzita jevu je zobrazena za kraj nebo okres, ale také celou řadu doprovodných analýz, které se rozdílné hodnoty napříč územím pokouší vysvětlit. Platforma vzdelavanivdatech.cz pak nabízí elektronické vizualizace těchto dat pro komfortní práci s důležitými zjištěními. Data a jejich vizualizace jsou průběžně doplňovány o další relevantní a důležité ukazatele.VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH


Prezentace je věnována výsledkovým datům žáků základních a středních škol získaných z národních (5. a 9. třídy) i mezinárodních šetření (PISA, PIRLS). Díky vizualizacím a široké škále dat nabízíme pedagogům, rodičům, odborné a široké veřejnosti přehledný přístup k informacím, které jsou zásadní pro pochopení současného stavu a trendů v našem vzdělávacím systému. Můžete vstoupit do světa dat a získat klíčové informace pro rozvoj a podporu vzdělávání v naší zemi.Výsledky měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol (prostřednictvím vybraných motorických testů) jsou určeny mimo jiné učitelům, žákům i jejich rodičům a mohou sloužit také jako podklad pro změny obsahu tělesné výchovy, pro rozšíření nabídky mimoškolních pohybových aktivit nebo jako doporučení žákům, čemu a jak se věnovat ve volném čase.MAPA STATISTICKÝCH SPÁDOVÝCH OBVODŮ

Mapa nabízí základní identifikační charakteristiky spádových obvodů 1. stupňů ZŠ a také přímý odkaz na profily škol v systému, kde jsou dostupné také hodnoticí inspekční zprávy České školní inspekce. Zobrazovaná mapa ukazuje tzv. statistické spádové obvody, které se mohou v některých případech od skutečných spádových obvodů lišit.