ČŠI logo
vvd

Česká školní inspekce jako instituce zaměřená na hodnocení kvality a efektivity počátečního vzdělávání v České republice dlouhodobě svými aktivitami usiluje o podporu řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na evidence-based principech. Právě tematické zprávy a obdobné analytické dokumenty, které Česká školní inspekce na základě svých zjištění a závěrů z různých typů národních i mezinárodních hodnoticích aktivit připravuje a k dalšímu využití zpřístupňuje, představují důležitý příspěvek pro řízení vzdělávacích politik na základě relevantních dat a informací. V posledním období pak Česká školní inspekce ve svých výstupech usiluje o pohled na vzdělávací témata optikou situace v jednotlivých územích, tedy v krajích, okresech či v obcích s rozšířenou působností, a to v širším kontextu vzdělávacích souvislostí a faktorů, které vzdělávání ovlivňují. Vzdelavanivdatech.cz představuje platformu s poměrně unikátními vizualizacemi většinově dosud nepublikovaných vzdělávacích dat, která svým pojetím a zaměřením nemá v českém prostředí příliš obdoby. Cílem České školní inspekce je nabídnout odborné veřejnosti zajímavý nástroj využitelný při podpoře vzdělávání v České republice a při snahách o kontinuální zvyšování jeho kvality a efektivity ve vztahu ke všem relevantním souvislostem.


ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V DATECH A MAPÁCH

V květnu 2022 vydala Česká školní inspekce studii s názvem České školství v mapách: Prostorová analýza podmínek, průběhu a výsledků předškolního, základního a středního vzdělávání, která se zabývá nejdůležitějšími charakteristikami české vzdělávací soustavy na úrovni okresů v kontextu dat České školní inspekce, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu a dalších veřejných institucí. Z velké části jde buď o dosud nezveřejněná data, nebo o datové sady, které nebyly dosud vizualizovány pomocí kartogramů. Čtenář a uživatel zde najde nejen velké množství jevů zobrazených v mapách, kdy intenzita jevu je zobrazena za okres, ale také celou řadu doprovodných analýz, které se rozdílné hodnoty napříč okresy pokouší vysvětlit. Platforma vzdelavanivdatech.cz pak nabízí elektronické vizualizace těchto dat pro komfortní práci s důležitými zjištěními. Data a jejich vizualizace budou průběžně doplňovány o další relevantní a důležité ukazatele.TĚLESNÁ ZDATNOST ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

V dubnu 2023 vydala Česká školní inspekce tematickou zprávu s názvem Tělesná zdatnost žáků na základních a středních školách, Výuka tělesné výchovy a podpora pohybových aktivit shrnující zjištění z rozsáhlého šetření, které se v letech 2021 a 2022 zabývalo hodnocením podmínek (prostorových, materiálních a personálních) pro tělesnou výchovu a pohybové aktivity, hodnocení průběhu výuky tělesné výchovy a dalších školních a mimoškolních pohybových aktivit žáků nebo spolupráce škol s dalšími sportovními nebo jinými volnočasovými sportovními organizacemi. Součástí šetření v roce 2022 bylo však nově také měření tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol (prostřednictvím vybraných motorických testů), jehož výsledky jsou určeny mimo jiné učitelům, žákům i jejich rodičům a mohou sloužit také jako podklad pro změny obsahu tělesné výchovy, pro rozšíření nabídky mimoškolních pohybových aktivit nebo jako doporučení žákům, čemu a jak se věnovat ve volném čase.

Data z tohoto měření, resp. jejich agregace vytvořené s ohledem na signifikantní výstupy provedených analýz, jsou vizualizovány prostřednictvím interaktivní aplikace, která je předkládána i široké veřejnosti.MAPA STATISTICKÝCH SPÁDOVÝCH OBVODŮ

Jednou z velkých výzev pro český vzdělávací systém je řešení problematiky nerovností ve vzdělávání, které jsou významně zapříčiněny odlišnými socioekonomickými charakteristikami a zázemím žáků i jednotlivých škol. S tím významně souvisí problematika spádových obvodů, které pro své základní školy musí jednotlivé obce vyhláškou stanovit. V českém prostředí dosud neexistovala možnost srovnávací plošné orientace ve spádových obvodech, jejichž konstrukce je důležitou podmínkou pro vzdělávání založené na rovném přístupu. Legenda nabízí základní identifikační charakteristiky spádových obvodů 1. stupňů ZŠ a také přímý odkaz na profily škol v systému , kde jsou dostupné také hodnoticí inspekční zprávy České školní inspekce. Je však třeba vnímat, že předkládaná mapa ukazuje tzv. statistické spádové obvody, které se mohou v některých případech od skutečných spádových obvodů lišit. Plně realistickou mapu spádových obvodů bude možné vytvořit až ve chvíli, kdy budou centrálně k dispozici plně aktuální údaje o spádových obvodech základních škol.